Chương Trình Đầu Tư

Tiếp thị được thể hiện bằng bốn kế hoạch đầu tư khá đơn giản; Khách hàng có thể lựa chọn phù hợp nhất để có thêm thu nhập và cải thiện điều kiện tài chính của mình. Công ty cung cấp các gói dịch vụ đầu tư (investment service packages) sau cho Khách hàng (Nhà đầu tư hoặc Đối tác):

 • • Standard
 • • Business
 • • Premium
 • • VIP
 • • POOL 13 BTC
 • • POOL 2020 ETH
 • • USD Pool

Tất cả các gói được dành cho đầu tư cá nhân và được cung cấp theo cách mà tất cả các Khách hàng vẫn còn hài lòng vì thu nhập thụ động tăng đều đặn.

Khối lượng của các gói, điều khoản của chúng và số tiền thù lao được thể hiện trong Bảng 1 sau đây:

Bảng 1
Tên của gói Tối thiểu Số tiền đầu tư Tối đa Thời gian đầu tư Tỷ lệ phần trăm lợi
nhuận hàng ngày dự kiến**
Khả năng tái đầu tư
Standard 20$ 399$ 15* 1.10 Yes
Business 400$ 2999$ 25* 1.20 Yes
Premium 3000$ 19999$ 35* 1.33 Yes
VIP 20000$ 100000$ 60* 1.70 Yes
Pool 13 BTC 0.03 BTC 13 BTC 35 1.90 --
Pool 2020 ETH 4 ETH 2020 ETH 50 2.20 --
USD Pool 1000$ 250000$ 30 2.0 --

* chỉ thời gian giao dịch trên thị trường chứng khoán được kê ra
** Tỷ lệ lợi nhuận mỗi ngày. Cột cho thấy tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cho các khoản đầu tư được thực hiện lần đầu tiên.

Trong gói:

• STANDARD khách hàng có thể tăng mức đóng góp của mình lên 16.50% trong khoảng thời gian 15 ngày làm việc;

• BUSINESS 30.00% trong 25 ngày làm việc;

• PREMIUM 46.55% trong 35 ngày làm việc;

• VIP 102.00% trong 60 ngày làm việc.

Số tiền đầu tư trong tất cả các gói có thể được vốn hóa (tăng lên trong giới hạn gói). Các khoản đầu tư hiện tại vào gói Premium và V.I.P. có thể được tăng lên trong phạm vi của gói. Sau khi vốn hoá của gói (thay đổi kích thước của nó trở lên), đầu tư không được coi là tái đầu tư, và thời hạn của khoản đầu tư đã tăng lên bắt đầu được tính ngay từ đầu. Cả hai khoản đầu tư mới được tạo ra và các gói tái đầu tư đều phải được vốn hóa (bất kể số lượng tái đầu tư được thực hiện trước đó). Số lượng gói làm việc “Standard” và “Business” cũng phải viết hoa, với điều kiện là các gói này (“Standard” và “Business”) đã được tái đầu tư nhiều lần. Từ thời điểm viết hoa, thời hạn của các gói tái đầu tư bắt đầu được tính toán đầu tiên.

Việc giảm số tiền đầu tư hiện tại (tái cấp vốn) trên bất kỳ gói đầu tư nào đều không được phép. Số tiền gửi đầu tư có thể được rút vào bảng cân đối tài khoản của Khách hàng chỉ vào cuối thời gian đầu tư. Khoản đầu tư được coi là tái đầu tư nếu Khách hàng đã gia hạn thời gian hiệu lực mà không rút số tiền đầu tư vào tài khoản cá nhân của Khách hàng. Bất kỳ khoản đầu tư nào từ bảng cân đối tài khoản của Khách hàng đều được coi là khoản đầu tư mới (mới được tạo). Để tạo thu nhập thụ động vĩnh viễn, Công ty cung cấp cho Nhà đầu tư một chương trình tăng trưởng thu nhập của Khách hàng liên tục, gọi là “BONUS FOR TRUST” (xem Bảng 2). Chương trình này được thiết kế để:

 • Đảm bảo việc bảo vệ tiền gửi khỏi quá trình lạm phát;
 • Giúp các Khách hàng làm việc cá nhân;
 • Trở thành khách hàng của công ty trên cơ sở lâu dài;
 • Đảm bảo tăng trưởng ổn định thu nhập từ các chương trình đầu tư.
Bảng 2
Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận dự kiến cho các gói đầu tư khi được tái đầu tư. %
Tình trạng đầu tư (số tiền tái đầu tư) Standard Busines Premium VIP
Đầu tư mới** 1.10 1.20 1.33 1.70
1 1.15 1.25 1.38 1.90
2 1.21 1.32 1.45 2.15
3 1.40 1.54 2.45
4 1.49 1.64 2.85
5 1.99 2.14 3.35
6 2.49 2.64 3.85
7 2.99 3.14 4.35
8 3.49 3.64 4.85
9 3.99 4.14 5.35
10 4.49 4.64 5.85

* khoản đầu tư được coi là tái đầu tư nếu Khách hàng đã gia hạn thời gian hiệu lực mà không rút số tiền đầu tư vào bảng cân đối.
** mọi khoản đầu tư được thực hiện từ tài khoản số dư của Khách hàng đều được coi là khoản đầu tư mới.

Mỗi lần tái đầu tư (bất kể gói đầu tư nào), Khách hàng sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm hàng nhày bổ sung của lợi nhuận đầu tư cá nhân, cái gọi là “Bonus for trust”.

Chương Trình Liên Kết

Đối với các Khách hàng làm việc theo nhóm và xây dựng doanh nghiệp của họ bằng cách tạo CẤU TRÚC, một loại thu nhập bổ sung được cung cấp dưới dạng phần thưởng và tiền thưởng đối tác.

Chương trình Đối tác của Công ty là một kế hoạch thù lao mà Đối tác nhận được vào tài khoản của mình khi thu hút Khách hàng và Đối tác mới sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Thù lao đối tác là tiền hoa hồng liên kết dựa trên việc sử dụng thực tế các sản phẩm và dịch vụ bởi Khách hàng và Đối tác được mời.

Số tiền hoa hồng của Đối tác tùy thuộc vào vị trí trong Công ty và mức độ phát triển cấu trúc.

Bảng 3 dưới đây trình bày phân phối số tiền hoa hồng của Đối tác trong các cấp của cấu trúc đối tác theo tỷ lệ phần trăm vốn đầu tư của các Khách hàng hoặc Đối tác tương ứng.

Bảng 3
Nấc thang sự nghiệp Cấp độ của cấu trúc và % của phần thưởng đối tác
Intern 20 Từ 20 4.0 2.5 1.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0
Consultant 200 Từ 500 4.5 3.0 1.3 1.0 0.8 0.3 0.0 0.0
Grand consultant 500 Từ 2000 4.8 3.2 1.7 1.2 1.0 0.8 0.3 0.0
Manager 1000 Từ 10000 5.3 3.5 2.2 1.9 1.2 1.0 0.6 0.3
Top manager 3000 Từ 25000 5.6 4.0 2.5 2.1 1.5 1.3 1.1 0.5
Director 5000 Từ 50000 5.9 4.3 2.9 2.3 1.7 1.5 1.3 0.7
Regional director 10000 Từ 100000 6.4 5.0 3.5 2.8 2.1 1.8 1.5 1.3
President 25000 Từ 500000 6.8 5.2 4.0 2.9 2.2 2.0 1.8 1.4

* tổng số các khoản đầu tư riêng của Đối tác (bao gồm cả đầu tư mới lẫn tái đầu tư).
** tổng khối lượng đầu tư của cấu trúc Đối tác (nghĩa là tổng số các khoản đầu tư trong tất cả các cấp của cấu trúc trong suốt thời gian xây dựng nó).

Vị trí được gán cho Đối tác không thể thấp hơn và không phụ thuộc vào số lượng đầu tư hoạt động trong cấu trúc. Nó chỉ được xác định bởi toàn bộ lịch sử hoạt động của Đối tác. Việc đạt được thăng tiến trong sự nghiệp diễn ra theo các điều kiện trong Bảng 3.

Để leo lên nấc thang sự nghiệp, Đối tác phải tăng lên cả số tiền đầu tư của cấu trúc và riêng mình.

Để khuyến khích các đối tác tích cực Công ty giới thiệu khả năng Đối tác sẽ nhận được một tiền hoa hồng đối tác (cao cấp) thêm, theo Bảng 4 dưới đây.

Bảng 4
Nấc thang sự nghiệp Cấp độ cấu trúc và tỷ lệ phần trăm của hoa hồng thưởng
Intern 200 1.24 0.78 0.31 0.16 0.06 0.00 0.00 0.00
Consultant 1000 1.40 0.93 0.40 0.31 0.25 0.09 0.00 0.00
Grand consultant 3000 1.49 0.99 0.53 0.37 0.31 0.25 0.09 0.00
Manager 7000 1.64 1.09 0.68 0.59 0.37 0.31 0.19 0.09
Top manager 10000 1.74 1.24 0.78 0.65 0.47 0.40 0.34 0.16
Director 20000 1.83 1.33 0.90 0.72 0.53 0.47 0.40 0.22
Regional director 30000 1.98 1.55 1.09 0.87 0.65 0.56 0.47 0.40
President 50000 2.11 1.61 1.24 0.90 0.68 0.62 0.56 0.43

*** tổng khối lượng đầu tư điều hành trên mức thứ nhất của cấu trúc đối tác

Như có thể thấy từ các bảng được trình bày ở trên, số tiền hoa hồng của Đối tác liên kết phụ thuộc trực tiếp vào:

 • Hoạt động riêng của Đối tác;
 • Vị trí của Đối tác;
 • Phát triển cấu trúc riêng của Đối tác;
 • Công việc của Đối tác ở mức độ đầu tiên cấu trúc của anh/chị ấy.
 • Ví dụ tính toán hoa hồng.

Ví dụ 1

Ví dụ: Đốitác ở mức độ “Intern” với khoản đầu tư hiệu quả của riêng mình bằng hoặc lớn hơn $ 20,00 và khối lượng đầu tư cấu trúc lớn hơn hoặc bằng $ 20/00, nhận phần thưởng đối tác từ tất cả các cấp của cấu trúc , theo Bảng 3.

Khi tăng khối lượng đầu riêng mình và khối lượng đầu tư của cấu trúc, Đối tác được chỉ định vị trí thích hợp và mức thù lao của đối tác được tính theo vị trí mới theo Bảng 3.

Theo Bảng 4, Đối tác cũng nhận được phần thưởng đối tác cao cấp nếu số tiền đầu tư ở cấp đầu tiên của cấu trúc tương ứng với Bảng 4.

Như đã lưu ý, vị trí (cấp độ nghề nghiệp) của Đối tác trong dự án không bị giảm.

Tổng số tiền đầu tư đang hoạt động không được ít hơn giá trị được chỉ định trong cột xác định vị trí của Đối tác (xem Bảng 3). Trong trường hợp khối lượng đầu tư tích cực của riêng mình đã trở nên ít hơn khoản đầu tư tương ứng với vị trí, thì tiền thù lao của đối tác tiếp tục tích lũy, nhưng vẫn còn trên Tài khoản Dự trữ (“Reserve Account”) cho đến khi tăng khoản đầu tư.

Sau khi tăng khoản đầu tư của riêng bạn (hoặc số tiền của tất cả các khoản đầu tư hiện tại), tiền từ Tài khoản dự trữ (“Reserve Account”) được chuyển tự động sang Tài khoản doanh thu của đối tác (Partner Revenue Account), và có sẵn để sử dụng theo quyết định riêng của Đối tác.

Ví dụ 2

Ví dụ, Đối tác thực hiện tái đầu tư tại vị trí “Senior Consultant” của cấu trúc. Khối lượng đầu tư ở cấp đầu tiên của cấu trúc này bằng hoặc lớn hơn $ 3000,00. Trong trường hợp này, Đối tác được trao phần thưởng đối tác cao cấp, cho toàn bộ số tiền tái đầu tư được thực hiện theo vị trí của nó (xem Bảng 4).

Nếu khối lượng đầu tư của cấp đầu tiên của cấu trúc nhỏ hơn $ 3000,00, thì phần thưởng không được tích lũy.

Đối với bất kỳ khoản đầu tư nào, không có khoản phí nào trong Bảng 3 được thực hiện. Để thuận tiện cho Khách hàng, đầu vào và đầu ra của các khoản tiền trong tài khoản cá nhân của Khách hàng có thể được thực hiện thông qua các hệ thống thanh toán. Các hệ thống thanh toán này là Đối tác của Công ty:

 • Advanced Cash;
 • PayPal (connection of service in the fast future);
 • Payeer;
 • Perfect Money;
 • Bitcoin;
 • Ethereum;
 • Litecoin.

Để loại trừ việc thực hiện chuyển đổi (trao đổi), Khách hàng thực hiện đầu vào / đầu ra của các quỹ thông qua các hệ thống thanh toán cùng tên.

Tất cả các thay đổi và bổ sung mới cho Kế hoạch tiếp thị có thể được xuất bản bởi CRYPTO SOFTWARE INCORPORATED trên dự án http https://cryptoswi.com có hiệu lực kể từ thời điểm chúng được xuất bản.

Quy tắc 13 BTC
Thời hạn của "Pool 13 BTC" 35 ngày trong giai đoạn này, bạn kiếm được lợi nhuận 66,5%.
Đồng tiền BTC được chấp nhận.
"Pool 13 BTC" được kích hoạt sau khi thu thập đầy đủ số tiền 13 BTC.
Chương trình liên kết không được cung cấp
Trong "Pool 13 BTC", bạn có thể đầu tư không giới hạn số lần cho đến khi nó được lấp đầy.
Tính lãi 7 ngày một tuần 1,9% mỗi ngày.
Bạn sẽ nhận được lợi nhuận ngay sau khi kết thúc "Pool 13 BTC".


Quy tắc 2020 ETH
Thời hạn của "Pool 2020 ETH" 50 ngày trong giai đoạn này, bạn kiếm được lợi nhuận 110%.
Đồng tiền ETH được chấp nhận.
"Pool 2020 ETH" được kích hoạt sau khi thu thập đầy đủ số tiền 2020 ETH.
Chương trình liên kết không được cung cấp
Trong "Pool 2020 ETH", bạn có thể đầu tư không giới hạn số lần cho đến khi nó được lấp đầy.
Tính lãi 7 ngày một tuần 2.2% mỗi ngày.
Bạn sẽ nhận được lợi nhuận ngay sau khi kết thúc "Pool 2020 ETH".

Quy tắc "USD Pool"
Thời hạn của "USD Pool" 30 ngày trong giai đoạn này, bạn kiếm được lợi nhuận 60%.
Đồng tiền USD được chấp nhận.
"USD Pool" được kích hoạt sau khi thu thập đầy đủ số tiền 250.000,00 USD.
Chương trình liên kết không được cung cấp
Trong "USD Pool", bạn có thể đầu tư không giới hạn số lần cho đến khi nó được lấp đầy.
Tính lãi 7 ngày một tuần 2,0% mỗi ngày.
Bạn sẽ nhận được lợi nhuận ngay sau khi kết thúc "USD Pool".